Vision

1. เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจการพิมพ์ Flexible Packaging ในระดับประเทศ และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก
2. เราจะเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านงานพิมพ์ Flexible Packaging

Mission

1. บริษัท ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จำกัด  มุ่งเน้นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  สวยงาม  และให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของลูกค้า 
2. เราส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิต  ลดต้นทุน และลดระยะเวลาการทำงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3. เรามุ่งมั่นให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร และมีการตอบสนองลูกค้าอย่าง รวดเร็ว ฉับไว มีประสิทธิภาพ
4. เราให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE  ทั้งการให้คำปรึกษา / การทำแบบ /ทำแม่พิมพ์ / ตลอดจนการผลิตชิ้นงาน จนสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
5. เราตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น แบบ ซอง ถุง ม้วน แผ่น แบบมีพิมพ์ และไม่พิมพ์  ติดซิป/ไม่ติดซิป  ฯลฯ ด้วยฟิล์มหลากหลายประเภท
6. เราให้การอบรมบุคลากรทุกแผนก ทุกฝ่าย อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท
7. เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ และการทำงานเป็นทีม เพื่อผลที่ดีเกินคาดหมาย สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

Core Value

1. ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ปรึกษา หารือกัน ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง
2. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และเพื่อนร่วมงาน
3. เห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. เอาใจใส่กับทุกรายละเอียดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
5. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรก่อน
6. ส่งเสริมการอบรมให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะอย่างต่อเนื่อง
 
W = WHOLEHEARTEDNESS ทำด้วยใจ ทำงานเต็มที่ และด้วยความเต็มใจ  
O = OPTIMISM ทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีทัศนะในเชิงบวก  
N NOTABILITY มีความโดดเด่นในการแวดวงธุรกิจ  รังสรรค์ผลงาน ผลิตสินค้า และบริการที่โดดเด่น
G = GOING THE EXTRA MILE พยายามมากขึ้น ใส่ใจมากขึ้น เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน    สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับลูกค้า
 
T = Teamwork  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นปึกแผ่น ร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
H = HIGH-Quality    เราตอกย้ำเรื่องคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริการที่มีคุณภาพ การผลิตที่มีคุณภาพ และบุคลากรที่มีคุณภาพ
A = ACCOUNTABILITY มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเอง ลูกค้าสามารถไว้วางใจในการรับบริการกับเรา
I = INNOVATION  เสาะหาและเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำมาปรับใช้เพื่อความก้าวหน้า
 
Mile Stone

2003       ก่อตั้งบริษัท
2009       ได้การรับรองระบบ ISO 9001:2008 จาก UKAS 
2012       ได้การรับรองระบบ ISO 9001:2008 (ต่ออายุ) GMP, HACCP จาก UKAS
2013       เปิดโรงงานใหม่แบบระบบปิด เพื่อรองรับลูกค้าประเภทอาหาร สร้างความเชื่อมั่นในผลติภัณฑ์บรรจุที่สะอาด ปลอดภัย มีอนามัยและถูกสุขลักษณะ
2016       ได้การรับรองระบบ ISO 9001:2015 จาก UKAS
2021       ได้การรับรองระบบ FSSC22000 ( FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 ) จาก BSI
              ได้การรับรองระบบ ISO22000:2018 จาก BSI
              ได้การรับรองระบบ HACCP & GHPs จาก BSI
2022       ได้การรับรองระบบ ISO9001:2015 จาก BSI 


นโยบายคุณภาพ

บริษัท ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จำกัด ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยผู้บริหารระดับสูงและ พนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะ ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี วิธีการการผลิต คุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และรักษามาตรฐานสากลเพื่อแข่งขันในเวทีระดับโลก

โดยบริษัทมีนโยบายคุณภาพดังนี้ : 

"เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ ปลอดภัย  มีคุณภาพโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการที่ยอดเยี่ยมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และสอดคล้องตามกฎหมาย"

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นที่การสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมด้านคุณภาพสินค้า ความสะอาด และความปลอดภัยแก่พนักงานและบุคคลากรผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด