มาตรฐานการจัดการและการผลิต

เราได้รับรองมาตรฐานการจัดการ ISO 9001:  2015 และ GMP/HACCP


เรามีการประชุม KIP และสื่อสารความต้องการของลูกค้าให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

เราจึงนำระบบ ISO 9001: 2015, GMP,  HACCP มาใช้ในกระบวนการผลิต