สุขภาพที่ดี คือสิ่งสำคัญที่องค์กรห่วงใยพนักงาน

สุขภาพที่ดี ถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรใส่ใจและให้การดูแลแก่พนักงาน ทางบริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ